mapro, suz, sustav, upravljanja, zaštitom, upravljanje,zaštita na radu, sustav upravljanja zaštitom na radu, zakonski, propis, zaštite, radu, procjena, opasnosti, radni, nalozi, strojeva, ispitivanje, evidencija, stroj, strojevi, evidenko, zirs, zakon, zaštita, požar, auva, rad, elementi, fizička, struktura, organizacija, fizička struktura, nn, 59, procjene, procjeniti, kontrola, smanjenje, rizik, opasnost, rizika, nalozi, ispitivanja, stroja, ispit, evidencije, evidencijski, karton, kartona, EK-1, EK-2, EK-4, ekologija, obrazac, obrasci, obrazac 7, obrazac 8, G1-1, ZNR, ZOP, ZO, build protect, build, protect, očevidnik, očevidnici, otrov, otrovi, očevidnika, analiza, ozljeda, ozljede, osposobljavanja, osposobiti, OR, tiskanica, tiskanice, tiskanica OR, zdravstvene, psihofizičke, ARMO, analize, grupama, grupa, radna, mjesta, radna mjesta, osobnih, zaštitnih, sredstava, osobnih zaštitnih sredstava, povaćanim, opasnostima, razine, uvjerenjem, uvjerenje, ispitivanju, operacije, operacija, prijava, registracija, s.u.z., profesionalne, profesionalno, jedinstveni, struja, zastita na radu, zastita, zakon o zastiti na radu, centar, sigurnost, sigurnost na radu, preventiva, prevent, propisi, propisi zaštite na radu, zaštita na radu propisi, zaštita na radu pitanja i odgovori, pitanja, odgovori, zaštita na radu nn, narodne, novine, narodne novine, nn 71, 71, nn 71/14, nn 112/14, nn 88/12, nn 69/05, nn 45/15, test, zaštita na radu, Računalni program za vođenje evidencija iz zaštite na radu, Program zaštite na radu, Računalni program - zaštita na radu, Program za vođenje evidencija iz zaštite na radu,

UVJETI KORIŠTENJA SUZ-a

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja SUZ-a (dalje: Uvjeti) utvrđuju se prava i obveze MApro d.o.o., Bože Vidasa 20, 51000 Rijeka, Hrvatska (dalje: MApro) i korisnika koji se registriraju na stranici suz.mapro.hr (dalje: Korisnici) u vezi s omogućavanjem korištenja sustava upravljanja zaštitom (dalje: SUZ).

Registracijom na stranici SUZ-a Korisnici prihvaćaju ove Uvjete.

Po primitku dokaza o plaćanju pristupa, MApro će u roku 5 dana putem e-pošte obavijestiti Korisnike o omogućavanju pristupa SUZ-u i poslati im korisničke podatke.

Uvjeti korištenja počinju vrijediti od trenutka kada MApro Korisniku pošalje korisničke podatke za pristup SUZ-u.

Pojmovi

SUZ aplikacija na web adresi suz.mapro.hr namijenjena je registraciji računa korisnika SUZ informacijskog sustava.

Korisnici su fizičke ili pravne osobe koje se registriraju na stranici SUZ-a. Korisnici iz Republike Hrvatske mogu se osobno registrirati putem registracijskog formulara koji se nalazi na početnoj stranici SUZ-a. Ostali korisnici mogu se obratiti na adresu e-pošte podrska@mapro.hr kako bi to za njih obavili djelatnici MApro-a.

Razina prava „Napredni korisnik“ – razina prava koja se dodjeljuje Korisnicima koji su obavili registraciju na stranici SUZ-a. Korisnici s pravima „Napredni korisnik“ mogu koristiti SUZ, mijenjati svoje korisničke podatke, zatražiti otvaranje pristupa drugim korisnicima, pregledavati podatke korisnika za koje su tražili pristup, izraditi ponudu za plaćanje pristupa te zatražiti produženje pristupa.

Razina prava „Korisnik“ – razina prava koja se dodjeljuje Korisnicima koji se nisu sami registrirali, nego su za njih korisnici s pravima „Napredni korisnik“ zatražili pravo pristupa. Korisnici s razinom prava „Korisnik“ mogu koristiti SUZ i mijenjati svoje korisničke podatke.

Način pružanja usluga

MApro se obvezuje omogućiti pristup SUZ-u i njen pregled Korisniku koji se registrirao putem registracijskog formulara, odnosno u slučaju stranih korisnika, zatražio registraciju putem adrese e-pošte podrska@mapro.hr. Osim registracije, obavezna je dostava potvrde o uplati u MApro.

SUZ-u se pristupa putem web stranice na adresi suz.mapro.hr.

Za pregled SUZ-a potreban je pristup Internetu. Korisnik sam osigurava pristup Internetu. Za pravilan rad i pregled SUZ-a preporučaju se Internet preglednici Mozilla Firefox 21 ili viša verzija te Google Chrome 27 ili viša verzija, ali mogu se koristiti i ostali Internet preglednici. U preglednicima trebaju biti omogućeni Javascript i spremanje kolačića (cookies).

Registracijom na stranici SUZ-a, a nakon zaprimanja potvrde o uplati, zaduženi djelatnik MApro-a će Korisniku putem elektroničke pošte poslati korisničke podatke za pristup SUZ-u. Korisnicima se preporuča, radi dodatne zaštite podataka, da nakon prve prijave na stranicu suz.mapro.hr promijene svoje početne korisničke podatke.

Svakom korisniku koji obavi registraciju na stranici SUZ-a dodjeljuju se prava „Napredni korisnik“. Korisnici s pravima „Napredni korisnik“ mogu koristiti SUZ, mijenjati svoje korisničke podatke, zatražiti otvaranje pristupa drugim korisnicima, pregledavati podatke korisnika za koje su tražili pristup, izraditi ponudu za plaćanje pristupa i zatražiti produženje pristupa. Korisnicima koji se nisu sami registrirali, nego su za njih korisnici s pravima „Napredni korisnik“ zatražili pravo pristupa, dodjeljuju se prava „Korisnik“ i oni mogu samo koristiti SUZ i mijenjati svoje korisničke podatke.

Kreiranje korisničkih podataka, obavještavanje korisnika o kreiranim korisničkim podacima, promjenu razine prava korisnika, produžavanje i zatvaranje pristupa te ostale administratorske poslove potrebne za normalno funkcioniranje aplikacije obavlja zaduženi djelatnik MApro-a.

Korištenje SUZ-a naplaćuje se godišnje prema važećem Cjeniku MApro-a.

Obveze MApro-a

MApro se obvezuje održavati SUZ. Održavanje uključuje, bez ograničenja, sve radnje potrebne za pravilno funkcioniranje SUZ-a.

MApro se obvezuje omogućiti dostupnost uputa za korištenje SUZ-a u elektronskom obliku na stranicama SUZ-a.

MApro se obvezuje pružati korisničku podršku svim Korisnicima. Pomoć se može zatražiti na adresi e-pošte podrska@mapro.hr.

MApro će sve povjerljive podatke koje mu Korisnici dostavljaju u smislu registracije na stranicu SUZ-a, čuvati najmanje s istim stupnjem pažnje s kakvom čuva vlastite povjerljive podatke istog stupnja povjerljivosti te ih učiniti dostupnim samo onim svojim predstavnicima koji su neposredno zaduženi i ovlašteni za sudjelovanje u izvršenju usluge korištenja SUZ-a.

SUZ može sadržavati linkove na web stranice koje su vlasništvo drugih pravnih i fizičkih osoba i MApro ne snosi odgovornost za sadržaje koji se nalaze na tim stranicama.

Obveze i odgovornosti Korisnika

Korisnici se obvezuju MApro-u dati točne i potpune podatke dane u svrhu registracije na stranicu SUZ-a. Korisnici su isključivo odgovorni za primjenu i provedbu svih potrebnih mjera radi čuvanja tajnosti i sigurnosti korisničkih podataka dodijeljenih Korisnicima u svrhu pristupa SUZ-u.

Korisnici se obvezuju da će pravovremeno ažurirati sve podatke vezane uz Uvjete korištenja SUZ-a, kako bi oni bili točni i potpuni. Korisnik svoje podatke ažurira na stranici Korisnički profil u sklopu SUZ-a ili slanjem obavijesti MApro-u putem e-pošte.

Korisnici se obvezuju da će svoje korisničke podatke držati u strogoj tajnosti i čuvati s dužnom pažnjom pogotovo od neovlaštenog pristupa trećih odnosno neovlaštenih osoba, te se obvezuju da ih neće otkrivati ili na bilo koji način učiniti dostupnima trećim odnosno neovlaštenim osobama.

Ako Korisnik posumnja ili sazna da je njegovim korisničkim podacima ostvaren neovlašten pristup i/ili korištenje SUZ-a, dužan je o tome odmah bez odgađanja obavijestiti MApro.

Korisnik je dužan osigurati pravilno i sigurno rukovanje s dodijeljenim korisničkim podacima.

MApro neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s korisničkim podacima i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja korisničkih podataka odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana s ovim postupanjima i/ili zlouporabom.

Korisnici se obvezuju da će prihvatiti korištenje kolačića.

Prestanak prava korištenja SUZ-a

Svaka strana može otkazati pravo korištenja SUZ-a obaviješću upućenom drugoj ugovornoj strani putem e-pošte. Korisnici pravo korištenja SUZ-a otkazuju putem e-pošte upućene na podrska@mapro.hrž, a MApro otkazuje Korisnicima na adresu e-pošte Korisnika navedenu prilikom registracije ili kasnije promijenjenu na stranici Korisnički profil unutar SUZ-a.

MApro zadržava pravo ukinuti ili privremeno uskratiti mogućnost korištenja SUZ-a bez prethodne najave i/ili obrazloženja, u slučaju postupanja Korisnika koje je protivno pravilima ovih Uvjeta korištenja i/ili važećih zakonskih propisa. MApro ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu navedenim ukidanjem ili privremenim uskraćivanjem mogućnosti korištenja SUZ-a.

Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Na međusobne odnose između MApro-a i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima, primjenjivat će se propisi Republike Hrvatske.

MApro i Korisnici će eventualne sporove rješavati sporazumno, a ako to nije moguće spor će rješavati stvarno nadležni sud u Rijeci.

Završne odredbe

Pravo na pristup SUZ-u Korisnik stječe danom slanja korisničkih podataka Korisniku od strane MApra, a ostvaruje u razdoblju od godine dana. Korisnik za vrijeme trajanja prava korištenja SUZ-a ima pravo i na sve izmjene i dopune SUZ-a unesene u vrijeme trajanja prava korištenja iste.

Pravo na pristup SUZ-u može se neograničeno produžavati na daljnja razdoblja od godine dana. Pri svakom zahtjevu za produljenjem pristupa SUZ-u Korisnik je dužan dostaviti i dokaz o plaćenom pristupu sukladno važećem Cjeniku.

Ovi Uvjeti objavit će se na internetskim stranicama MApro-a, na adresi: suz.mapro.hr i stupaju na snagu danom objave.

MApro zadržava pravo naknadne izmjene i dopune ovih Uvjeta o čemu je obvezan obavijestiti Korisnike putem elektroničke pošte ili objavom na stranici suz.mapro.hr. Smatrat će se da su Korisnici pristali na izmjene i dopune Uvjeta ako u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti ne zatraže otkaz prava korištenja SUZ-a sukladno ovim Uvjetima.